آمار نشر : خرداد 1398آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر کتاب در کشور در خرداد ماه 1398 و مقایسۀ آن با آمار نشر خرداد ماه 1397 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان