آمار نشر : دي1397آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر كتاب در كشور در دی ماه 1397 و مقایسۀ آن با آمار نشر دی ماه 1396 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پركار، كتاب های دارای بیشترین شمارگان