آمار نشر : آذر 1397آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر کتاب در کشور در آذرماه 1397 و مقایسۀ آن با آمار نشر آذرماه 1396 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان