آمار نشر : مرداد 1397آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر کتاب در کشور در مرداد ماه 1397 و مقایسۀ آن با آمار نشر مرداد ماه 1396 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان