آمار نشر : تير 1397آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر كتاب در كشور در تیر ماه 1397 و مقايسۀ آن با آمار نشر تیر ماه 1396 براساس شاخص هاي اصلي و آمار تعداد پديدآورندگان، ناشران پركار، كتاب هاي داراي بيشترين شمارگان