آمار نشر : تير 1397آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر کتاب در کشور در تیر ماه 1397 و مقایسۀ آن با آمار نشر تیر ماه 1396 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان