آمار نشر : ارديبهشت 1397آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر کتاب در کشور در اردیبهشت ماه 1397 و مقایسۀ آن با آمار نشر اردیبهشت ماه 1396 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان