آمار نشر : اسفند 1396آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر کتاب در کشور در اسفند ماه 1396 و مقایسۀ آن با آمار نشر اسفند ماه 1395 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان