نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»

- نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»
نخستين آيين ملي بزرگداشت ويرايش استادان، ويراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران

- نخستين آيين ملي بزرگداشت ويرايش استادان، ويراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران
آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»

- آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»
نشست «ويرايش متون ديني»

- نشست «ويرايش متون ديني»
نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»

- نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»
نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»

- نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»
نشست «جامعه و نشر در ايران»

- نشست «جامعه و نشر در ايران»
نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»

- نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»
نشست «نشر ايران در گام دوم انقلاب»

- نشست «نشر ايران در گام دوم انقلاب»
نشست «نقش سازمان‌هاي دولتي در اقتصاد نشر: فرصت‌ها و تهديدها»

- نشست «نقش سازمان‌هاي دولتي در اقتصاد نشر: فرصت‌ها و تهديدها»
نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»

- نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»
نشست «اهميت ويرايش در متون كودك و نوجوان»

- نشست «اهميت ويرايش در متون كودك و نوجوان»
نشست «وقف دانايي براي مانايي فرهنگ و معارف»

- نشست «وقف دانايي براي مانايي فرهنگ و معارف»
نشست «نقش كتاب به عنوان رابط ميان‌فرهنگي و ميان‌نسلي»

- نشست «نقش كتاب به عنوان رابط ميان‌فرهنگي و ميان‌نسلي»
نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»

- نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»
نشست «رونمايي از جديدترين آثار منتشر شده توسط ناشران و نويسندگان اقليت‌هاي ديني»

- نشست «رونمايي از جديدترين آثار منتشر شده توسط ناشران و نويسندگان اقليت‌هاي ديني»
نشست «نقش تفكر انتقادي در ترويج كتابخواني»

- نشست «نقش تفكر انتقادي در ترويج كتابخواني»
امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك اجراي

- امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك اجراي "طرح ترويج مضامين نهج البلاغه"
نشست «بازاريابي در حوزه كتاب»

- نشست «بازاريابي در حوزه كتاب»
نشست «نقش مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در تاريخ‌نگاري جنگ»

- نشست «نقش مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در تاريخ‌نگاري جنگ»
نشست «گسترش زبان فارسي در جهان و معرفي بهتر ايران»

- نشست «گسترش زبان فارسي در جهان و معرفي بهتر ايران»
نشست «كتابشناسي آراي نو در خاورميانه‌پژوهي»

- نشست «كتابشناسي آراي نو در خاورميانه‌پژوهي»
نشست «روابط بين‌الملل و ديپلماسي مبتني بر كتاب»

- نشست «روابط بين‌الملل و ديپلماسي مبتني بر كتاب»
امضاي تفاهم نامه همكاري خانه كتاب و ادبيات ايران و انجمن ايراني روابط بين الملل

- امضاي تفاهم نامه همكاري خانه كتاب و ادبيات ايران و انجمن ايراني روابط بين الملل
نشست «تأثير كتاب و كتابخواني در تقويت توان بردباري افراد جامعه متأثر از بيماري كرونا»

- نشست «تأثير كتاب و كتابخواني در تقويت توان بردباري افراد جامعه متأثر از بيماري كرونا»
نشست «پيام تقريظ»

- نشست «پيام تقريظ»
امضاي تفاهم نامه همكاري خانه كتاب و ادبيات ايران و اداره كل اسناد و انتشارات بنياد شهيد

- امضاي تفاهم نامه همكاري خانه كتاب و ادبيات ايران و اداره كل اسناد و انتشارات بنياد شهيد
نشست «نشر دانشگاهي از ديدگاه ملي و بين‌المللي»

- نشست «نشر دانشگاهي از ديدگاه ملي و بين‌المللي»
نشست  «بررسي عوامل مؤثر در كاهش فروش كتاب»

- نشست «بررسي عوامل مؤثر در كاهش فروش كتاب»
نشست «ويرايش در نشر (مسائل و مصائب)»

- نشست «ويرايش در نشر (مسائل و مصائب)»