نشست نقد و بررسي كتاب اخضر احمر

- نشست نقد و بررسي كتاب اخضر احمر
بازديد معاون كتابخانه ملي ايران از خانه كتاب

- بازديد معاون كتابخانه ملي ايران از خانه كتاب
امضاي تفاهم نامه ميان خانه كتاب و موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

- امضاي تفاهم نامه ميان خانه كتاب و موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ميهمانان غرفه خانه كتاب در دهمين روز از نمايشگاه كتاب 31

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در دهمين روز از نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب  31 (بخش 2)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 2)
حضور پروفسور رشدي راشد در سالن كارنامه نشر نمايشگاه كتاب 31

- حضور پروفسور رشدي راشد در سالن كارنامه نشر نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب 31

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب 31
بازديد مدير عامل خانه كتاب از غرفه كتابخانه ملي در نمايشگاه كتاب 31

- بازديد مدير عامل خانه كتاب از غرفه كتابخانه ملي در نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش دوم)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش دوم)
رونمايي از كتاب استاد احمد وثوق احمدي در نمايشگاه كتاب 31

- رونمايي از كتاب استاد احمد وثوق احمدي در نمايشگاه كتاب 31
گراميداشت استان كهگيلويه و بوير احمد در نمايشگاه كتاب 31

- گراميداشت استان كهگيلويه و بوير احمد در نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش اول)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش اول)
غرفه خانه كتاب در هفتمين روز نمايشگاه كتاب 31 از نگاه دوربين

- غرفه خانه كتاب در هفتمين روز نمايشگاه كتاب 31 از نگاه دوربين
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هفتمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 3)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در هفتمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 3)
بازديد نيكنام حسيني پور از غرفه سرپل ذهاب در نمايشگاه كتاب 31

- بازديد نيكنام حسيني پور از غرفه سرپل ذهاب در نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هفتمين روز از نمايشگاه كتاب 31 (بخش دوم)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در هفتمين روز از نمايشگاه كتاب 31 (بخش دوم)
سالن كارنامه نشر در نمايشگاه كتاب  به روايت تصوير  (بخش سوم)

- سالن كارنامه نشر در نمايشگاه كتاب به روايت تصوير (بخش سوم)
سالن كارنامه نشر در نمايشگاه كتاب  به روايت تصوير  (بخش دوم)

- سالن كارنامه نشر در نمايشگاه كتاب به روايت تصوير (بخش دوم)
سالن كارنامه نشر  نمايشگاه كتاب به روايت تصوير(بخش اول)

- سالن كارنامه نشر نمايشگاه كتاب به روايت تصوير(بخش اول)
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هفتمين روز از نمايشگاه كتاب 31

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در هفتمين روز از نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در ششمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 2)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در ششمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 2)
بازديد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از غرفه خانه كتاب در نمايشگاه كتاب 31

- بازديد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از غرفه خانه كتاب در نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در ششمين روز از نمايشگاه كتاب 31

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در ششمين روز از نمايشگاه كتاب 31
بازديد ميهمانان از غرفه خانه كتاب در پنجمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 2)

- بازديد ميهمانان از غرفه خانه كتاب در پنجمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 2)
فعاليت سالن كارنامه نشر در نمايشگاه كتاب 31

- فعاليت سالن كارنامه نشر در نمايشگاه كتاب 31
خدمات اهل قلم در نمايشگاه كتاب 31

- خدمات اهل قلم در نمايشگاه كتاب 31
بازديد ميهمانان از غرفه خانه كتاب در پنجمين روز نمايشگاه كتاب 31

- بازديد ميهمانان از غرفه خانه كتاب در پنجمين روز نمايشگاه كتاب 31
معرفي فعاليت هاي خانه كتاب در رسانه ها

- معرفي فعاليت هاي خانه كتاب در رسانه ها
بازديد ميهمانان از غرفه خانه كتاب در چهارمين روز نمايشگاه كتاب 31

- بازديد ميهمانان از غرفه خانه كتاب در چهارمين روز نمايشگاه كتاب 31
چهارمين روز نمايشگاه كتاب 31 از نگاه دوربين

- چهارمين روز نمايشگاه كتاب 31 از نگاه دوربين