رونمايي از ۵ جلد كتاب شهيد سيد عبدالمحمد تقوي در خانه كتاب
نشست «لزوم پيشگيري از اعتياد و راهكارهاي آن در حوزه كتاب»
نشست نقد و بررسي كتاب «كاربردهاي دانشگاه»
بيست و سومين دوره عصر كتاب
نشست نقد و بررسي كتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ايراني»

نشست «نوع ادبي(ژانر) و رده بندي سني در معيارهاي بين المللي براي نوشتن و نشر و فروش كتاب»
نشست
اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (2)
اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (1)
نشست بررسي كتاب