نشست نقد و بررسي كتاب «كاربردهاي دانشگاه»
بيست و سومين دوره عصر كتاب
نشست نقد و بررسي كتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ايراني»
نشست «نوع ادبي(ژانر) و رده بندي سني در معيارهاي بين المللي براي نوشتن و نشر و فروش كتاب»
نشست

اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (2)
اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (1)
نشست بررسي كتاب
ديدار مدير عامل خانه كتاب با برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال
بازديد برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال از بخش هاي مختلف خانه كتاب