نقد آثار ترجمه شده از زبان فارسي به زبان مقصد در سه سال اخير در سراي كتاب
معرفي و بررسي
داستان طنز بعد از انقلاب (با نگاه به سه گانه كتاب هاي طنز مهرداد صدقي)
مكتبخانه طنز (نقد و بررسي مطبوعات طنز بعد از انقلاب)
بازديد گروهي از اساتيد دانشگاه آلمان و راهبان كاتوليك از خانه كتاب

نگاهي استراتژيك بر فناوري هسته اي ايران (تحليل محيط بين الملل)
نقد و بررسي شعر طنز بعد از انقلاب
يادمان مرحوم كي عطا طاهري بويراحمدي در سراي كتاب
زيرچتر نقد (دومين نشست آسيب شناسي ترجمه هاي ادبي)
كتابخانه گردي مدير عامل خانه كتاب