فهرست مدیران مؤسسه خانه کتاب

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

1

نیکنام

حسینی پور

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

۶۶۴۹۶۹۶۶-۷

2

سید سعید

میرمحمد صادق

معاون فرهنگی پژوهشی

دکترا

۶۶۹۶۶۱۵۱-۴۲۵

3

مرتضی

بریری

مدیر روابط عمومی

کارشناسی ارشد

۶۶۴۱۴۸۷۱

4

سید یعقوب

سعیدی

مدیر اداری

کارشناسی

۶۶۹۶۶۱۲۴

5

سعید

نظام آبادی فراهانی

سرپرست مالی

کارشناسی

۶۶۴۶۲۸۵۳

6

مجتبی

تبریزنیا تبریزی

مدیر اطلاع رسانی و مشاور اجرایی مدیرعامل

دکترا

۶۶۹۶۶۲۰۲

7

بهمن

محبی

مدیر توزیع و امور مشترکین

دیپلم

۶۶۴۶۵۶۲۵

8

عزیز الله

امیرایی هریس

مدیر پشتیبانی

کارشناسی

۶۶۴۶۰۵۱۹

9

ناصر

میرزایی

مدیر انتشارات

کارشناسی

۶۶۴۹۶۹۸۱

10

 علی

علی محمدی

مدیر جشنواره های فرهنگی

کارشناسی ارشد

۶۶۹۶۶۱۳۹

11

فرزانه

اسکافیان

مدیر فنی

کارشناسی ارشد

۶۶۴۱۴۷۴۶

12

آزاده

نظربلند

معاون فناوری و اطلاع رسانی

دکترا

۶۶۴۶۲۹۶۲

13

گردآفرین

محمدی

مدیر اهل قلم

کارشناسی ارشد

۶۶۴۱۵۲۵۴

14

حسن

محمودي نجف آبادي

مدیر خبرگزاری

کارشناسی

۶۶۹۶۶۱۵۱

15

حسنعلی

محمودی

مدیر حراست

کارشناسی

۶۶۴۱۴۹۵۰-۳۰۴

16

حسینعلی

سالاری

معاون اداری مالی

کارشناسی

-

17

روح اله

سلطانی

کارشناس مسئول شابک

کارشناسی

-

 

 

شورای علمی کتاب سال مؤسسه خانه کتاب

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

1

نیکنام

حسینی پور

 

کارشناسی ارشد

۶۶۴۹۶۹۶۶-۷

2

رضا

مختاری

 

دکترا 

۶۶۹۶۶۱۳۹

3

رضا

اکبری

 

دکترا

۶۶۹۶۶۱۳۹

4

هادی

خانیکی

 

دکترا 

۶۶۹۶۶۱۳۹

5

ولی الله

محرابی

 

دکترا

۶۶۹۶۶۱۳۹

6

محمود

کمره

 

دکترا 

۶۶۹۶۶۱۳۹

7

جواد

محقق

 

دکترا

۶۶۹۶۶۱۳۹

8

محمد جواد

مرادی نیا

 

دکترا 

۶۶۹۶۶۱۳۹

9

محمد 

خزایی

 

دکترا

۶۶۹۶۶۱۳۹

10

سید سعید

میرمحمد صادق

 

دکترا

۶۶۹۶۶۱۵۱-۴۲۵

11

مریم

حسینی 

 

دکترا

۶۶۹۶۶۱۳۹

 

 

 

شورای کتاب مؤسسه خانه کتاب

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

1

نیکنام

حسینی پور

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

۶۶۴۹۶۹۶۶-۷

2

سید سعید

میرمحمد صادق

معاون فرهنگی پژوهشی

دکترا

۶۶۹۶۶۱۵۱-۴۲۵

3

ناصر

میرزایی

مدیر انتشارات

کارشناسی

۶۶۴۹۶۹۸۱

4

یک نفر عضو هیئت مدیره

 

 

 

5

یک نفر عضو متخصص مدعو (متغیر)

 

 

 

 

 

 

شورای سیاستگذاری خبرگزاری مؤسسه خانه کتاب

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

1

نیکنام

حسینی پور

 

کارشناسی ارشد

۶۶۴۹۶۹۶۶-۷

2

محمدرضا

زائری

 

دکترا

۶۶۹۶۶۲۰۸

3

سید فرید

قاسمی

 

کارشناسی ارشد

۶۶۹۶۶۲۰۸

4

محمد

اسدزاده

 

 

۶۶۹۶۶۲۰۸

5

سید سعید

میرمحمد صادق

 

دکترا

۶۶۹۶۶۱۵۱-۴۲۵

6

سید محمد

طباطبایی

 

کارشناسی

۶۶۹۶۶۲۰۸

7

حسن

محمودی نجف آبادی

 

کارشناسی

۶۶۹۶۶۲۰۸

 

 

 

 

کمیته انضباطی مؤسسه خانه کتاب

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

1

نیکنام

حسینی پور

رییس کمیته

کارشناسی ارشد

۶۶۴۹۶۹۶۶-۷

2

مجتبی

تبریزنیا تبریزی

عضو کمیته

دکترا

۶۶۹۶۶۲۰۲

3

سید یعقوب

سعیدی

عضو کمیته

کارشناسی

۶۶۹۶۶۲۱۴

4

عزیزالله

امیرایی هریس

عضو کمیته

کارشناسی

۶۶۴۶۰۵۱۹

5

مهدی

علی آبادی

عضو کمیته

دیپلم

۶۶۴۱۴۹۵۰-۱۸۴

6

عباس

کرمانی

عضو کمیته

کاردانی

۶۶۴۱۴۹۵۰-۱۸۴

 

 

 

کمیته طبقه بندی مشاغل مؤسسه خانه کتاب

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

1

نیکنام

حسینی پور

رییس کمیته

کارشناسی ارشد

۶۶۴۹۶۹۶۶-۷

2

مجتبی

تبریزنیا تبریزی

عضو کمیته

دکترا

۶۶۹۶۶۲۰۲

3

سید یعقوب

سعیدی

عضو کمیته

کارشناسی

۶۶۹۶۶۱۲۴

4

محمد

خطابخش

عضو کمیته

کارشناسی

۶۶۴۶۲۸۵۳

5

فاطمه

سورانی برچلویی

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

۶۶۴۱۴۹۵۰-۱۹۲

6

سعید

نظام آبادی

عضو کمیته

کارشناسی

۶۶۴۱۴۹۵۰-۱۲۸

 

 

 

کمیته وام مؤسسه خانه کتاب

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

1

نیکنام

حسینی پور

رییس کمیته

کارشناسی ارشد

۶۶۴۹۶۹۶۶-۷

2

محمد

خطابخش

عضو کمیته

کارشناسی

۶۶۴۶۲۸۵۳

3

سید یعقوب

سعیدی

عضو کمیته

کارشناسی

۶۶۹۶۶۱۲۴

4

ابراهیم

پرویزی

عضو کمیته

دانشجوی کارشناسی

۶۶۴۱۴۹۵۰-۱۹۴

5

عباس

آرین نژاد

دبیر کمیته

کارشناسی

۶۶۴۱۴۹۵۰-۲۱۰