نهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
هشتمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
رونمايي از كتاب «قرآن مجيد»
هفتمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
ششمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
نشست « ايران شناسي در امريكا»

پنجمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
چهارمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
استوديو خانه كتاب در سي امين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (23)
استوديو خانه كتاب در سي امين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (22)
استوديو خانه كتاب در سي امين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (21)
استوديو خانه كتاب در سي امين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (20)