گرامي‌داشت بيستمين سال انتشار فصلنامه «اباختر» و رونمايي از كتاب «اباختر»
نقد و بررسي كتاب «اكون آبادي‌ها»
نقد و بررسي كتاب «درآمدي بر فولكلور ايران»
نقد و بررسي كتاب «تاريخ مستطاب آمريكا»
رونمايي از مجموعه كتاب‌هاي «سياه دل»
گرامي‌داشت استاد اسمعيل دميرچي، نويسنده و پيشكسوت چاپ و نشر

رونمايي و نقد و بررسي مجموعه « داستان هايي براي فكر كردن»
عصر كتاب (گرامي داشت سيد احمد وكيليان)
رونمايي از كتاب «مقالات همايش 170 سال كتابخواني با هزار و يك شب»
ميراث زبان فارسي در هند
مراسم سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و چهارمين دوره جايزه جهاني (2)
مراسم سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و چهارمين دوره جايزه جهاني (1)