پاييزه كتاب در كتابفروشي ها
نقد و بررسي كتاب خانه پدري
رونمايي از مجموعه كتاب هاي الفباي نواي دل
كتابگردي احمد مسجد جامعي
ديدار احمد مسجد جامعي با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و علي جنتي در كتابگردي
كتابگردي احمد مسجد جامعي به همراه مديرعامل خانه كتاب

نمايش فيلم هاي برگزيده بخش «كتاب و سينما» در سراي كتاب
مارك ايران از آموزش تا واقعيت
سومين جشنواره ترويج كتاب خواني
نقد و بررسي كتاب قراردادهاي نشر
آيين اختتاميه بيست و سومين جشنواره كتاب سال دانشجويي
آيين اختتاميه پانزدهمين جشنواره «كتاب و رسانه»