نقد و بررسي كتاب
نقد و بررسي كتاب
نقد و بررسي كتاب
نقد و بررسي السدير مك اينتاير جماعت گرايي، فضيلت محوري و سياست
نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب

بازديد مدير عامل خانه كتاب كتابفروشي ها و ديدار با اهالي قلم شهر تبريز
مراسم تجليل از مفاخر فرهنگ و ادب استان آذربايجان شرقي در چهارمين عصر كتاب استاني 2
مراسم تجليل از مفاخر فرهنگ و ادب استان آذربايجان شرقي در چهارمين عصر كتاب استاني
نقد وبررسي كتاب
نشست مساله فرهنگ در سراي اهل قلم