معرفي و بررسي كتاب فلسفه دانشگاه
نقد و بررسي كتاب شمايل نگاري صور نجومي در آثار هنر اسلامي
نقد كتاب
سلسله نشست مسئله فرهنگ در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي استادان و نااستادان اخلاق در دانشگاه

نشست
نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب
نشست
نقد و بررسي كتاب
نشست