اختتاميه هفدهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه در سراي كتاب
هم انديشي بررسي ضرورت تدوين مباني استاندارد سازي در سراي اهل قلم
آيين پاياني مسابقه ملي
نخستين نشست فعالان ويرايش در فضاي مجازي در سراي اهل قلم
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 6

افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 5
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 4
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 3
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 2
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 1