نقد و بررسي رمان ناتمامي
بازديد نيكنام حسيني پور از انتشارات آوند
يادمان مرحوم حاج محمد رمضاني ناشر و واقف كتاب
اهداي جوايز اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب
اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب (بخش 2)

اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب
نشست فرهنگي آموزشي ويرايش و درست نويسي در سراي اهل قلم
نشست خبري سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال  و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني
نشست واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه
رونمايي از كتاب