بررسي كتاب فرهنگ موضوعي فارسي
برگزاري كارگاه شابك
هجدهمين نشست تاريخ شفاهي كتاب
برگزاري گارگاه حقوق نشر در سراي اهل قلم
هفدهمين نشست تاريخ شفاهي كتاب
حضور مدير عامل خانه كتاب در خبرگزاري كتاب به مناسبت روز خبرنگار

شانزدهمين نشست تاريخ شفاهي كتاب
نقد و بررسي كتاب « قزوين در انقلاب مشروطيت»
باغي از گل ابريشم شناختي از شعر صفورا نيري
هم انديشي و تبادل نظر درباره  طرح هاي حمايتي از كتابفروشان
نخستين روز برگزاري گالري يادگار ماندگار به روايت تصوير
پانزدهمين نشست تاريخ شفاهي كتاب