گراميداشت آذرتاش آذرنوش در عصر كتاب
دومين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب با حضور جمشيد اسماعيليان
نشست زني تنها (فروغ و شعرش)
نگاهي به زندگي و آثار پاتريشيا كرون
اولين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب با حضور بيت الله راد خواه(مشمعچي)
گرامي‌داشت بيستمين سال انتشار فصلنامه «اباختر» و رونمايي از كتاب «اباختر»

نقد و بررسي كتاب «اكون آبادي‌ها»
نقد و بررسي كتاب «درآمدي بر فولكلور ايران»
نقد و بررسي كتاب «تاريخ مستطاب آمريكا»
رونمايي از مجموعه كتاب‌هاي «سياه دل»
گرامي‌داشت استاد اسمعيل دميرچي، نويسنده و پيشكسوت چاپ و نشر
رونمايي و نقد و بررسي مجموعه « داستان هايي براي فكر كردن»